Vores

Forretningsbetingelser

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om DLCS ApS’ , CVR-nummer 38212184, Egå Møllevej 5, 8250 Egå, (”DLCS ApS”) salg og levering af tjenesteydelser inden for afrensning og vinduespolering til private og erhvervskunder (“Kunden”). Henvendelse til DLCS kan ske på tlf.nr.: 26344404, e-mail: info@dlcs.local eller via: www.dlcs.dk.

2. Aftalegrundlag og ændringer

 • Betingelserne udgør sammen med DLCS’ uforbindende tilbud (“Tilbuddet”) og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om DLCS’ salg og levering af tjenesteydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til DLCS’ udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 • Tilbuddet fra DLCS er gældende i 8 dage, medmindre andet fremgår af Tilbuddet. Kunden kan via. et link i Tilbuddet acceptere Tilbuddet og Betingelserne, idet en aftale først foreligger (“Aftalen”), når DLCS har godkendt Kundens accept af Tilbuddet og Betingelserne ved fremsendelse af en ordrebekræftelse til Kunden. DLCS forbeholder sig således retten til at råde over sin kapacitet i tidsrummet mellem afgivelsen af Tilbuddet og frem til DLCS’ godkendelse af Kundens accept af Tilbuddet og Betingelserne.
 • Hvis DLCS’ ordrebekræftelse ikke stemmer overens med Kundens accept af Tilbuddet og Betingelserne, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til DLCS skriftligt senest den følgende arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 • Ændringer af og tillæg til Aftalen er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt, herunder eksempelvis Kundens ændring af tidspunkt eller dato for udførelsen af en planlagt tjenesteydelse. Sådanne ændringer skal aftales med 7 dages varsel, idet DLCS ellers forbeholder sig retten til at fakturere i henhold til Aftalen, også i de tilfælde hvor den planlagte ydelse ikke udføres, ligesom DLCS tager forbehold for fakturering af eksempelvis leje af lift eller indkøb af materialer. Se vedrørende tidspunkt for levering også pkt. 7.2. DLCS er dog berettiget til at foretage ændringer af Aftalen, som ikke er til ulempe for Kunden uden skriftlig aftale.

3. Tjenesteydelser

 • Nærmere oplysninger om DLCS’ tjenesteydelser findes på www.dlcs.dk.
 • De tjenesteydelser, som DLCS sælger og leverer til Kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.
 • Kunden skal give DLCS uhindret adgang på Kundens ejendom og oplys­ninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre tjenesteydelserne.

4. Aftaleperiode og aftaleophør

 • Aftalen mellem DLCS og Kunden er indgået som en løbende aftale, medmindre andet fremgår af Aftalegrundlaget.
 • Aftalen er uopsigelig af Kunden i en periode, som fremgår af Aftalegrundlaget, hvorefter Aftalen kan opsiges skriftligt af Kunden med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre andet fremgår af Aftalegrundlaget.
 • Idet leveringen af tjenesteydelsen kan være påbegyndt af DLCS, har Kunden accepteret, at fortrydelsesretten ikke er gældende for Aftalen.

5. Pris

 • Prisen for tjenesteydelserne fremgår af Tilbuddet, herunder via prisberegneren på www.dlcs.dk, eller hvis prisen ikke kan oplyses i Tilbuddet, fremgår nærmere information om prisfastsættelsen eller beregningsgrundlaget herfor, samt yderligere omkostninger, der skal betales for tjenesteydelserne. Prisen er i danske kroner, DKK, eksklusiv de(n) til enhver tid gældende moms, skatter og afgifter, medmindre andet er angivet, herunder at prisen er incl. moms.
 • DLCS er berettiget til at opjustere prisen med op til 5% årligt.
 • Prisen er endvidere eksklusiv:

– Et administrationsgebyr på 19 kr. excl. moms pr. fremsendt faktura.

– Et gebyr på 5 kr. pr. SMS excl. moms ved Kundens tilmelding af sms-ordning om klarmelding for udført arbejde.

– Et gebyr på 25 kr. excl. moms pr. faktura ved faktura tilsendt via post.

– Et gebyr på 6,50 kr. excl. moms pr. faktura ved tilmelding af Betalingsservice (Nets).

– Et miljøtillæg på 7 % af det samlede fakturabeløb for korrekt bortskaffelse ved afrensningsopgaver så som graffitiafrensning eller anden opgave for Kunden, hvor DLCS bruger kemiprodukter og emballage.

6. Betaling og betalingsbetingelser

Fakturabeløbet forfalder 8 dage efter fakturadato, og faktura fremsendes elektronisk via e-mail til Kunden.

 • Sker betaling efter sidste rettidige betalingsdato, er DLCS berettiget til at kræve 2 % i rente pr. måned af den til enhver tid værende restgæld fra denne dato, og indtil betaling sker. Ligeledes opkræver DLCS rykker- og inkassogebyrer.
 • Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, er DLCS berettiget til at tilbageholde alle tjenesteydelser til Køber, som den manglende betaling vedrører, samt andre tjenesteydelser som endnu ikke er leveret og herudover gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 • DLCS er til enhver tid berettiget til efter Aftalens indgåelse at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Købers betaling i form af depositum eller lignende.
 • Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på DLCS, som ikke skriftligt er anerkendt af DLCS, og Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af den til enhver tid værende restgæld på grund af modfordringer af nogen art.

7. Levering og forsinket levering

 • DLCS leverer tjenesteydelsen på det tidspunkt, der fremgår af DLCS’ ordrebekræftelse. DLCS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 • DLCS har ret til at udskyde leveringstidspunktet med indtil 5 dage uden videre i nedenstående tilfælde, således at Kunden ikke i disse tilfælde kan udøve nogen beføjelser over for DLCS:

– Force Majeure, jf. pkt. 6

– Forsinkelse der skyldes DLCS’ leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd

– Usædvanligt vejrlig

– Arbejdskonflikter uanset årsag

– Offentligt forbud eller påbud, som DLCS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse

 • Efter udløbet af 5. dagen, jf. pkt. 7.2, afgøres det efter dansk rets almindelige regler, om forsinkelsen er hævebegrundende.

8. Undersøgelsespligt og reklamation

 • Kunden skal undersøge alle tjenesteydelser straks efter leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal Kunden straks, og senest 2 dage efter leveringsdatoen, meddele dette skriftligt til DLCS. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til DLCS, kan den ikke senere gøres gældende.
 • Når en forsinkelse er indtrådt, jf. pkt. 7, påhviler det Kunden at gøre forsinkelsen gældende straks, forsinkelsen er eller burde være konstateret, idet adgangen til at gøre forsinkelsen gældende overfor DLCS ellers er bortfaldet.
 • Ved berettiget reklamation har DLCS udbedringsret.

9. Overdragelse og flytning

 • DLCS er uden videre berettiget til med frigørende virkning af overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til Aftalen til tredjemand.
 • Ved flytning til anden adresse er Kunden forpligtet til at meddele dette skriftligt til DLCS senest 14 dage før flytning finder sted. Kunden hæfter under alle omstændigheder for tjenesteydelser leveret på den hidtidige adresse indtil DLCS har fået meddelelse om flytningen.
 • Med samtykke fra DLCS kan Aftalen i forbindelse med flytning overføres til en anden adresse eller til en ny ejer. Gives der ikke samtykke, ophører Aftalen, idet opsigelsesvarslet i pkt. 4.2 dog skal overholdes.

10. Misligholdelse

 • Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af sine betalingsforpligtelser, jf. pkt. 6, Kundens uberettigede opsigelse af Aftalen i Aftaleperioden, uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse fra DLCS’ side, samt såfremt Kunden efter påkrav undlader at stille sikkerhed, jf. pkt. 4.2 og 6.4.
 • Ved dødsfald, begæring om rekonstruktion, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Kunden straks underrette DLCS herom. DLCS kan i disse tilfælde ophæve Aftalen, medmindre andet præceptivt følger af konkurslovens regler, eller DLCS kan kræve sikkerhedsstillelse, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling.

11. Ansvar

 • Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret, herunder i relation til produktansvar, med de begrænsninger, der følger nedenfor.
 • DLCS er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle tab af produktion, salg, fortjeneste, goodwill, tid, dagsbøder eller andet indirekte tab.
 • DLCS’ eventuelle erstatningsansvar kan imidlertid ikke overstige fakturabeløbet vedrørende den leverede tjenesteydelse ekskl. moms, skatter, afgifter mv. eller et beløb svarende til det af DLCS gennemsnitlige månedlige fakturerede beløb i det umiddelbart foregående kalenderår ekskl. moms, skatter, afgifter mv.
 • DLCS er for ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, når den manglende opfyldelse kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for DLCS’ kontrol, og som DLCS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
 • DLCS er ikke ansvarlig for indtrængning af væsker, herunder vand, der skyldes utætheder i og omkring Kundens bygning og/eller bygningsoverflader mv., som DLCS udfører sit arbejde på, hvor indtrængningen opstår under eller i forbindelse med DLCS’ udførelse af sit arbejde.
 • DLCS er ikke ansvarlig for skader på enhver type af elektrisk installation eller system, der opstår under eller i forbindelse med DLCS’ udførelse af sit arbejde.
 • DLCS er ikke ansvarlig for skader og følgeskader af DLCS’ arbejde, der opstår på bygninger og i bygningsoverflader mv., hvor DLCS ikke håndværksmæssigt har kunnet forudse dette før påbegyndelse af sit arbejde.

12. Fortrolighed

 • Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge DLCS’ erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 • Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over DLCS’ fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13. Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

 • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Retten i Aarhus, medmindre der er tale om en aftale mellem DLCS og en forbruger.